home
Serpo jpg

"SERPO" en de gezelschapsdieren (exoten) problematiek

Positieflijsten

In de rol van opvangcentrum voor koudbloedigen en geleedpotigen wordt "SERPO" veelvuldig geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het thuis verzorgen van exoten. Denk hierbij aan overtollig geraakte dieren als roodwang sierschildpadden en dieren die problemen hebben veroorzaakt, zoals de, enige tijd geleden, ontsnapte Sahara schorpioenen te Brielle.

Recent zijn in Zeeland (2013) en in Bradant (2014) cobra's ontsnapt. Gelukkig zijn die na een zoektocht, door SERPO geleid, weer gevangen.

Vanwege deze exotenproblematiek wordt steeds vaker vanuit de maatschappij de wens geuit om het houden van dit soort dieren te gaan verbieden.
Op zich een begrijpelijke reactie maar of dit in de praktijk ook zo goed zal uitpakken heb ik zo mijn bedenkingen over, namelijk;
Over het algemeen kan er van uitgegaan worden dat ‘ dierenliefhebbers ’ te goede trouw een dier aanschaffen. Dit met de intentie goed voor het dier te zorgen en daar geen maatschappelijke overlast mee te veroorzaken. Door onkunde en onwetendheid gebeurt dit helaas wel veelvuldig.

Wat is hier mede oorzaak van? Het is voor een leek vaak moeizaam om de voor hem adequate informatie te vergaren over het te houden dier. Door objectieve, volgens een vast stramien opgestelde voorlichting kan veel dierenleed en maatschappelijk onrust voorkomen worden. Daarmee kan ook de roep, om het houden van dieren aan sterke regels te gaan binden, verminderen.

Weetje. Wist u dat een mens niet haar eigen elleboog kan likken.

Waar ik voor pleit:

De dierenbijsluiter.

De dierenbijsluiter omvat de volgende gegevens:

 • Omschrijving klasse, (bijvoorbeeld reptielen), orde (bijvoorbeeld hagedissen) en soort (bijvoorbeeld groene leguaan Iguana iguana).
 • Afmetingen, gemiddelde levensduur en aard van het dier (solitair, sociaal levend).
 • Minimale verzorgingseisen als:
  • benodigd type voedsel, voederfrequentie, etc.
  • afmeting verblijf
  • aangeboden leefomstandigheden
  • benodigde techniek
 • Kostenwijzer die inzicht geeft in de kosten (voeding, elektra, etc) die een dergelijk dier gemiddeld jaarlijks met zich meebrengt.
 • Nadelen: bijvoorbeeld voedselspecialisatie, giftigheid, formaat, hoge vaste verzorgingskosten, gemiddelde hoge leeftijd, etc.

Door de min of meer confronterende werking die uit zal gaan van een dergelijke bijsluiter zullen velen afzien van de aanschaf van een voor hen minder geschikt dier en kiezen voor een geschikter te houden dier.

Een dierenbijsluiter moet voor een ieder eenvoudig te verkrijgen zijn via bijvoorbeeld internet, dierenwinkels en dierenhouders verenigingen.

Zolang een dierenbijsluiter niet wettelijk verplicht is zouden branche organisaties als Dibevo, maar ook verenigingen van houders van die dieren dergelijke bijsluiters, kosteloos, ter beschikking moeten stellen aan (aspirant) dierenkopers.

Aanvullend op de dierenbijsluiter bepleit ik het verder dat houders van potentieel gevaarlijke dieren gebonden moeten worden aan een vergunningenstelsel. De vergunning zou de aspiranthouder moeten verplichten voldoende theoretisch kennis en praktijk ervaring (met vergelijkbare maar niet potentieel gevaarlijke soorten) op te doen over de te houden soort dier. Stommiteiten als het laten ontsnappen van Sahara schorpioenen, cobra's etc, zouden hiermee tot het verleden kunnen behoren. Althans minder vaak kunnen voorkomen.

Onder potentiel gevaarlijke (gezelschaps-) dieren moet verstaan worden al die dieren die een min of meer acute bedreiging kunnen zijn voor de volksgezondheid door bijvoorbeeld bijtkracht, giftigheid of overdraagbare ziektes (zoonoses) . Denk bij het laatste aan kromsnavelachtigen, papegaaienziekte en bij katachtigen aan (toxoplasmose).

Kortom een dier die blijvend letsel of de dood kan veroorzaken zoals, honden, paarden en gifslangen om er maar een paar te noemen.

> Ik weet dat, wat betreft men een aanvaardbaar risico noemt er over het algemeen met zeer verschillende maten gemeten wordt.

 • De vele beetincidenten met soms dodelijk afloop door honden worden ok gevonden, gezien het feit dat daar weinig aan gedaan wordt.

  Onder het mom van gelijke monniken gelijke kappen zou ook een hondenbezitter een cursus moeten volgen. Zodat de hond (en vaak ook de houder zelf) een sociaal en betrouwbaar wezen blijft of weer wordt.

  Leuk weetje. In Nieuw Zeeland betaalt een hondenbezitter minder hondenbelasting als hij een dergelijke cursus gevolgd heeft.

 • Kleine 1000 doden per jaar en een veelheid aan zwaar letsel ten gevolge van het verkeer vinden we allemaal prima, gezien het feit dat nog steeds iedereen maar mag rondrijden in Nederland.
 • Maatschappelijk aanvaardbaar schijnen alcohol, tabak etc. ook te zijn. Ondanks de vele gezondheidsproblemen die het veroorzaken.
 • 1 dode in gemiddeld 50 jaar ten gevolge van gifslangen wordt als een nagenoeg onaanvaardbaar risico ingeschat. Kijk maar hoe men reageert als er een spin, slang of schorpioen ontsnapt.

Zelfs een verzonnen verhaal over een lanspuntslang in Enkhuizen is reden voor veel commotie.

Meldingsplicht. Het zou zinvol zijn dat houders van potentieel gevaarlijke dieren, gifslangen, honden, bijen, etc. dit melden bij hulpverlenenden instanties als brandweer en politie. Zodat in geval van een calamiteit men daar rekening mee kan houden.

Ander argument is dat bij het verbieden om potentieel gevaarlijke dieren te houden zeker niet inhoud dat deze dieren niet meer gehouden gaan worden. Het aanschaffen van dit soort dieren is dankzij internet en de open grenzen tegenwoordig allemaal wel heel erg gemakkelijk geworden. Ander niet te verwaarlozen feit is dat Nederlanders er een soort sport van maken juist verboden zaken interessanter te vinden dan legale zaken. Ik moet er niet aan denken dat bij voorbeeld bij een brand de hulpverleners oog in oog komen te staan met een tiental giftige slangen waar soort, herkomst etc., van onbekend zijn.

Het verbieden om dit soort dieren als huisdier te houden wil nog niet zeggen dat Nederland gevrijwaard is van dit soort dieren. Jaarlijks worden bij "SERPO" tientallen dieren opgevangen die als verstekeling zijn meegenomen in reis bagage en in handelszendingen vanuit de gehele Wereld. Afgelopen 2 jaar waren daar ook een aantal giftige dieren bij als, monocle cobra, Russel's adder, enkel ratelslangen, vele schorpioenen, zwarte weduwen, en veel ongevaarlijke dieren als hagedissen, vogelspinnen, niet giftige slangen, kevers, etc.

Het houden van gevaarlijke dieren is in Nederland niet verboden mits je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • Je voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 425 van Wetboek van Strafrecht
 • Je voldoet aan een eventuele Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die het houden van bepaalde dieren niet toestaat of aan regels bindt, dit voor de gemeente waar je woont.
 • Indien het een beschermde soort dier is, er voor te zorgen dat het een legaal dier is. Dus zorgen voor de juiste papieren (bijvoorbeeld CITES document).

Zoals artikel 425 Wetboek van Strafrecht

TITEL I Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen .. Art. 425 .

Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:

1e° hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt;

2e° hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

Sommige gemeentes hebben daarnaast een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Veelal bestaat de mogelijkheid hiervoor ontheffing te krijgen om dit soort dieren te houden. Je moet het houden van gevaarlijke dieren net zo zien als het besturen van een auto. Dat is ook niet verboden mits je maar aan een aantal voorwaarden voldoet. Denk hierbij aan het rijbewijs, auto in veilige staat, bestuurder niet dronken etc.

Samengevat:

Maatregelen en aanbevelingen:

 • Kom tot zelfregulatie. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit bijvoorbeeld aan de hand van de aanbevelingen zoals weergegeven in artikelen uit GIFSLANGEN IN HET TERRARIUM, WEL OF NIET VERANTWOORD - 1982 en Verantwoord omgaan met gifslangen-1985 in Litteratura Serpentium.
 • Meldingsplicht
 • Dierenbijsluiter
 • Dierenhouders belangenverenigingen zouden zich weer meer moeten gaan verenigen in plaats van zich maar te gaan versplinteren in allerlei kleine doelgroepen. Met als gevolg dat er van eendracht maakt macht geen sprake meer is. In de jaren 70 en 80 zijn er tal van initiatieven geweest om bijvoorbeeld een (gif)slangenvereniging op te richten. Alleen de ESV is min of meer succesvol gebleken. Tal van gifslangenverenigingen in spe bleken allen niet levensvatbaar, dit door veel onderling gekibbel. Een goed initiatief om zaken centraal te gaan regelen is het Platform verantwoord huisdierengebruik.

Dat mensen zich eenvoudig laten beïnvloeden blijkt maar weer uit het feit dat 8 van de 10 lezers van dit bericht inderdaad geprobeerd hebben hun elleboog te likken of dit alsnog stiekem gaan proberen.

Walter Getreuer 1982..2014
Eigenaar oprichter "SERPO"

Om de missie en visie van "SERPO" uit te dragen zijn o.a. volgende zaken gerealiseerd.

 • Realiseren REPTIELENZOO "SERPO". "SERPO" is een door het ministerie van LNV erkende Europese dierentuin, gespecialiseerd in koudbloedige dieren.
 • "SERPO" is aangesloten bij vereniging Dier en Park. "SERPO"directeur, W.K. Getreuer is voorzitter daarvan.
 • Organiseren educatieve exposities met en over koudbloedige dieren dit onder de naam Slangenexpo "SERPO".
 • Oprichting S.O.S. Stichting koudbloedigenOpvang "SERPO" Dit tot voordeel van overtollig geraakte, gevonden, ontsnapte en probleem koudbloedige dieren.
 • "SERPO" is, 1 van de 2, officiële dierenopvangcentrum voor het ministerie van LNV voor giftige reptielen, amfibieën, geleedpotigen en insecten.
 • "SERPO" is een door het VOND erkend dierenopvangcentrum.
 • "SERPO" was, tot 2009, algemeen bestuurslid van VOND.
 • "SERPO" geeft actief advies met onder andere betrekking exotenproblematiek aan onder andere de dierenbescherming, platform verantwoord huisdierbezit, kenniscentrum van ministerie LNV, RDA, AID, etcetera.
 • Oprichting serumbank "SERPO" om raad en daad te verlenen bij calamiteiten rond gifslangen en geleedpotigen (schorpioenen e.d). Al meer dan 20 jaar wordt aan R.I.V.M., artsen, politie, e.d. adviezen gegeven bij beten en steken veroorzaakt door giftige dieren.
 • "SERPO" is een door Aequor erkend opleidingscentrum ten behoeve van het agrarisch onderwijs.

Meer over dit onderwerp verscheen in Litteratura Serpentium al in 1982 en 1985.
 • GIFSLANGEN IN HET TERRARIUM, WEL OF NIET VERANTWOORD ?
 • Verantwoord omgaan met gifslangen

 • Reacties op bovenstaande mening zie ik graag tegemoet op de


  serpo (c) 1981..2014 / vernieuwd 9 sept. 2014)